งานออกแบบและเดินท่อลมอัด

การออกแบบและติดตั้งท่อลมอัดในโรงงาน

ขอบข่ายของโครงการนี้ต้องการใช้ท่อกัลวาไนล์ขนาด 1 1/2 นิ้ว มีถังเก็บลม 1000 ลิตร 2 ถัง  

มีเครื่องทำลมแห้ง 2 เครื่อง  ท่อเมนหลักเป็นท่อ PPR ขนาด 3 นิ้ว PN 20

ข้อคิดในการออกแบบท่อลมอัดเบื้องต้น

          ในการออกแบบท่อลมในโรงงานนั้นต้องคำนึงถึงพื้นที่ในการติดตั้ง ความสะดวกของผู้ใช้งาน และงบประมาณที่ตั้งไว้ด้วย