วิธีการเลือกถังแรงดันน้ำ

วิธีการเลือกใช้ถังแรงดันน้ำ ( How to Choose Pressure Tank )

       ในระบบน้ำที่ใช้ภายในอาคารขนาใหญ่ หรือ อาคารขนาดเล็กนั้น ส่วนใหญ่จะต้องอาศัยปั๊มน้ำ เป็นตัวสร้างแรงดันน้ำที่ใช้ภายในอาคาร ที่พักอาศัย
        ถ้ากรณีที่ใช้ปั๊มน้ำขนาดเล็ก ก็จะมีถังไนโตรเจนติดมาพร้อมชุดปั๊มน้ำด้วยอยู่แล้ว
        ถ้ากรณีที่ต้องใช้ปั๊มน้ำขนาดใหญ่นั้นก็จะต้องมีถังแรงดันน้ำ ติดตั้งเข้ากับระบบปั๊มน้ำด้วย เพราะถังแรงดันนั้นจะเป็นตัวช่วยหน่วงเวลาในการทำงานของปั๊มน้ำ
         ผู้เขียนเองเคยลองไม่ติดตั้งถังแรงดันน้ำแล้ว ปรากฎว่า ปั๊มน้ำนั้น ตัด-ต่อ ตลอดเวลา อาจจะทำให้ปั๊มน้ำเสียหายได้
         การเลือกถังแรงดันน้ำนั้นส่วนมาก ช่างนั้นส่วนใหญ่มักจะเลือกตามประสบการณ์ของแต่ละท่าน บางท่านก็บอกว่ายิ่งใหญ่ยิ่งดี
ดังนั้นเพื่อให้เข้าใจกับหลักการเราลองมาดูวิธีเลือกทางทฤษฎีกัน

งานทำขาติดตั้ง
ถังควบคุมแรงดันน้ำ

สูตรการหาขนาดถังแรงดันน้ำ

ยกตัวอย่างการคำนวณถังแรงดันน้ำ

วิธีการ
         Vt= K ( Amax ) ( Pmax + 1 ) ( Pmin + 1 )
                                ( Pmax -P min ) ( Ppre + 1 )

       Vt = ขนาดของถังแรงดัน ( ลิตร )
       Amax = อัตราการไหลสูงสุด ( ลิตร / นาที )
       Pmin = แรงดันที่ปั๊มน้ำเริ่มทำงาน ( บาร์ )
       Pmax = แรงดันที่ปั๊มน้ำหยุดทำงาน ( บาร์ )
       Ppre = แรงดันลมที่เติมเข้าไปที่ถัง ( บาร์ )
       K = ค่าสัมประสิทธิ์ของปั๊มน้ำ ( แรงม้า )         

    ตัวอย่าง
     Amax = 115 ลิตร / นาที
     Pmin = 1.5 บาร์ , Pmax = 3.5 บาร์ , Ppre = 1.3 บาร์
     P (hp ) 4 แรงม้า, K= 0.375

      Vt= 0.375 * 115 (3.5+1)(1.5+1) = 105 ลิตร
                              (3.5-1.5)(1.3+1)

ค่าสัมประสิทธิ์ของปั๊มน้ำ ( แรงม้า )   

P [ Hp ]

         K

1 – 2

       0.25

2.5 – 4

       0.375

5 – 8

       0.625

9-12  

       0.875

ขอบคุณข้อมูลดีดีจาก   ถังแรงดัน Bauman