เครื่องทำลมแห้ง [ Air Dryer ]

หมวดหมู่สินค้า


เครื่องทำลมแห้ง [ Air Dryer ]

เครื่องทำลมแห้ง Air Dryerเครื่องทำลมแห้ง [ Air Dryer ] เป็นอุปกรณที่มีความสำคัญมากในระบบลมอัดเพราะถ้ามีน้ำปนเข้าไปกับระบบลมอัดนั้น น้ำที่ปนเข้าไปจะไปสร้างความเสียหายให้กับอุปกรณ์นิวเมติก ผลผลิตที่ได้จากกระบวนการผลิตซึ่งเครื่องทำลมแห้งนี้มีหน้าที่ลดปริมาณน้ำที่ปนเข้ามากับลมอัด โดยใช้หลักการลดอุณหภูมิลมอัดลง ทำให้น้ำเกิดการควบแน่น และกลั่นตัวออก ซึ่งถ้าเกิดมีน้ำเข้าไปในระบบนิวเมติกจะทำให้อุปกรณ์เสียหายได้


เครื่องทำลมแห้งมี 2 แบบ

1.เครื่องทำลมแห้งแบบใช้น้ำยารีฟิกเจอเรนซ์

2.เครื่องทำลมแห้งแบบใช้สารดูดความชื้น


เครื่องทำลมแห้งชนิดนี้เป็นแบบใช้น้ำยารีฟิกเจอเรนซ์ ในการทำความเย็น โดยอาศัยตัวคอมเพรสเซอร์เป็นตัวช่วยส่งน้ำยาไหลหมุนเวียนไปในระบบทำความเย์น เครื่องทำลมแห้งจะทำอุณหภูมิอยู่ประมาณที่ 2-10 องศาเซลเซียส เพื่อที่จะทำให้ความชื้นที่มากับลมอัดเกิดการกลั่นตัวขึ้น หรือควบแน่นกลายเป็นของเหลว แล้วปล่อยของเหลวออกจากระบบลมอัด ในระบบลมอัดนั้นที่ดีนั้นเครื่องทำลมแห้งจะเป็นอุปกรณ์ที่สำคัญมาก การที่จะเลือกเครื่องทำลมแห้งนั้นจะต้องดูจากอัตราการไหลผ่านของลมอัดว่ามีปริมาณเท่าไร โดยส่วนใหญ่จะพิจารณาจากปั๊มลม กรณีนี้ส่วนใหญ่จะติดตั้งเครื่องทำลมแห้งไว้ใกล้กับปั๊มลมและถังพักลม โดยติดตั้งต่อจากถังพักลม ถังพักลมจะช่วยลดอุณหภูมิของลมอัดลง และปล่อยของเหลวที่เกิดจากการควบแน่นแล้ว เพื่อลดภาระของเครื่องทำลมแห้ง